Dyrektor

Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

wszczyna procedurę zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

i zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie systematycznych zajęć
z następujących zakresów tematycznych:

 

 1. Informatyk- szkolenie z zakresu obsługi komputera dla osób niewidomych i niedowidzących,
 2. Psychoterapeuta- przeprowadzenie zajęć grupowych z zakresu własnej samooceny, motywacji, aktywizacji oraz komunikacji społecznej
 3. Psychoterapeuta – przeprowadzenie indywidualnych sesji terapeutycznych i interwencyjnych wśród uczestników projektu
 4. Dogoterapeuta – prowadzenie sesji terapeutycznych z certyfikowanym psem dla beneficjentów projektu
 5. Instruktor czynności dnia codziennego – prowadzenie warsztatów z czynności dnia codziennego
 6. Rehabilitant ruchowy ze specjalnością „Osteopatia” – prowadzenie indywidualnych konsultacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną zgodnie ze wskazaniami lekarskimi
 7. Instruktor brajla – prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu nauki pisania i czytania pisma punktowego
 8. Logopeda – prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych po schorzeniach neurologicznych upośledzających aparat artykulacyjny oraz umiejętność nadawania i rozumienia mowy,
 9. Coach – przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa w zakresie budowania własnych kompetencji oraz rozwoju osobistego,
 10. Tyflopedagog – opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla Beneficjentów projektu; prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dostosowanej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących,

 

 

Które będą realizowane dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach zadania pod tytułem
„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

 

Sposób zatrudnienia: umowa-zlecenie lub umowa o dzieło

 

 

Liczba trenerów: maksymalnie 3 osoby

 

Zakres zleconych zadań w ramach zatrudnienia:

 

1) przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu opisanego powyżej,

2) zapewnienie materiałów i środków niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dla  

   uczestników,

3) ewaluacja prowadzonych zajęć – przeprowadzenie i opracowanie badań wśród uczestników projektu,

4) udział w posiedzeniach zespołu specjalistów, opracowanie zaleceń do IPD oraz propozycji do ewentualnej modyfikacji

 

Czas i termin wykonania zadania:

a) od 01 kwietnia 2013 do 31.03.2014r. – wg. ustalonego harmonogramu zajęć

b) czas trwania zajęć – od 1 do 3 godzin

c) liczba warsztatów z danego zakresu – od 3 do 10

d) miejsce przeprowadzenia warsztatów:

- Ośrodek Wychowawczo – Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN w Częstochowie; Delegatura PZN w Częstochowie

 

Wymagania niezbędne:

-       w przypadku osoby niewidomej lub niedowidzącej, wymagana jest aktywność zawodowa

-       doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku,

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • oferta cenowa- druk w załączeniu
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Delegatury Polskiego Związku Niewidomych w nieprzekraczalnym terminie 31. 03. 2013 roku - Częstochowa Al. Wolności 20 tel. 34 3605006; 3605534

    

z dopiskiem:  

Oferta cenowa- na przeprowadzenie zajęć

w ramach projektu

„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

 

 

 

Aplikacje, które wpłyną do PZN z opóźnieniem (decyduje data wpływu) lub niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

 

Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej PZN Okręg Śląski: www.pzn.slask.pl i stronie OWR PZN:

www.pzn-czestochowa.idsl.pl

 

 

 

                                                                                                                                   ……………………………                                                                   …………………

 

Dane oferenta                                                                                Miejscowość, data

 

                                                       Dyrektor

                                                       Polskiego Związku Niewidomych  Okręg Śląski

                                                        ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

 

 

OFERTA CENOWA (WZÓR)

 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty zamieszczone na stronie internetowej, na przeprowadzenie warsztatu z zakresu ………………………………....

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

w ramach zadania finansowanego w ramach projektu pod nazwą   „ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”, realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z siedziba w Chorzowie, ul. Katowicka 77 Delegatura w Częstochowie i OWR PZN w Częstochowie Al. Wolnosci 20

 

 

oferuję wykonanie części zamówienia w cenie:

 

cena brutto PLN za godzinę……………………………………………………………

słownie……………………………………………………………………