Dyrektor

Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

wszczyna procedurę zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

i zaprasza do złożenia oferty cenowej na: koordynowanie działań związanych z realizacją projektu; prowadzenie obsługi Beneficjentów oraz diagnozę ich potrzeb, tj. działań w zakresie:

 

  1. Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za planowanie wszystkich działań w projekcie i ich spójność z zatwierdzonym wnioskiem;
  2. Psycholog - przeprowadzenie indywidualnych diagnoz wszystkich uczestników projektu oraz prowadzenie zajęć grupowych z zakresu motywacji, komunikacji społecznej oraz umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością;
  3. Asystent osoby niepełnosprawnej – prowadzenie obsługi Beneficjentów projektu (osób niepełnosprawnych wzrokowo) w zakresie dotarcia na zajęcia oraz powrotu z nich i prowadzenia wszelkich spraw związanych z ich udziałem w projekcie,

 

 

Które będą realizowane dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach zadania pod tytułem
„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

 

Sposób zatrudnienia: umowa-zlecenie lub umowa o dzieło, w przypadku Asystenta Osoby Niepełnosprawnej umowa o pracę

 

 

Liczba pracowników: maksymalnie 3 osoby

 

Zakres zleconych zadań w ramach zatrudnienia:

 

1) planowanie, wdrażanie i koordynowanie wszystkich działań merytorycznych w projekcie;

2) obsługa Beneficjentów projektu, pomoc w załatwianiu ich spraw związanych z udziałem w projekcie;

3) przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu opisanego powyżej (psycholog),

4) ewaluacja prowadzonych zajęć – przeprowadzenie i opracowanie badań wśród uczestników projektu (psycholog),

5) udział w posiedzeniach zespołu specjalistów, opracowanie zaleceń do IPD oraz propozycji do ewentualnej modyfikacji

 

Czas i termin wykonania zadania:

a) od 01 kwietnia 2013 do 31.03.2014r. – wg. ustalonego harmonogramu zajęć

b) czas trwania zajęć diagnostycznych i terapeutycznych – od 1 do 3 godzin

c) liczba warsztatów z danego zakresu – od 2 do 10

d) miejsce przeprowadzenia warsztatów:

- Ośrodek Wychowawczo – Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN w Częstochowie; Delegatura PZN w Częstochowie

e) czas pracy Asystenta Osoby Niepełnosprawnej – 7 do 8 godzin dziennie

f) czas pracy koordynatora – 25 godzin miesięcznie

 

Wymagania niezbędne:

-       w przypadku osoby niewidomej lub niedowidzącej, wymagana jest aktywność zawodowa (koordynator, psycholog) zaś w przypadku Asystenta – Umiarkowany/ Lekki stopien niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku

-       doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku,

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • list motywacyjny,
  • życiorys – curriculum vitae,
  • oferta cenowa- druk w załączeniu
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Delegatury Polskiego Związku Niewidomych w nieprzekraczalnym terminie 10. 04. 2013 roku - Częstochowa Al. Wolności 20 tel. 34 3605006; 3605534

    

z dopiskiem:  

Oferta cenowa- na przeprowadzenie zajęć

w ramach projektu

„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

 

 

 

Aplikacje, które wpłyną do PZN z opóźnieniem (decyduje data wpływu) lub niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

 

Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej OWR PZN:

www.pzn-czestochowa.neostrada.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w OWR PZN w Częstochowie Al. Wolności 20 bezpośrednio po ogłoszeniu wyników

 

 

 

                                                                                                                                   ……………………………                                                                  …………………

 

Dane oferenta                                                                                 Miejscowość, data

 

                                                       Dyrektor

                                                        Polskiego Związku Niewidomych  Okręg Śląski

                                                         ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

 

 

OFERTA CENOWA (WZÓR)

 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty zamieszczone na stronie internetowej, na przeprowadzenie warsztatu z zakresu ………………………………....

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

w ramach zadania finansowanego w ramach projektu pod nazwą   „ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”, realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z siedziba w Chorzowie, ul. Katowicka 77 Delegatura w Częstochowie i OWR PZN w Częstochowie Al. Wolnosci 20

 

 

oferuję wykonanie części zamówienia w cenie:

 

cena brutto PLN za godzinę……………………………………………………………

słownie……………………………………………………………………

Statystyka


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 28668

Logowanielogo-pfron