Dyrektor

Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

wszczyna procedurę zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

i zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie systematycznych zajęć
z następujących zakresów tematycznych:

 

  1. Biblioterapeuta – prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych, pomoc w nabyciu umiejętności obsługi komputerowego stanowiska czytelniczego, nagrywanie książek na karty do CZYTAKA, wypożyczenia literatury i prasy dla Beneficjentów projektu
  2. Rehabilitant – pedagog na basenie – prowadzenie grupowych zajęć na basenie z elementami gimnastyki korekcyjnej
  3. Rehabilitant widzenia – ortoptysta – prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu diagnozy i usprawniania widzenia, pomoc w doborze pomocy optycznych, ustalanie wskazań do IPD

 

Które będą realizowane dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach zadania pod tytułem
„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

 

Sposób zatrudnienia: umowa-zlecenie lub umowa o dzieło

 

 

Liczba trenerów: maksymalnie 3 osoby

 

Zakres zleconych zadań w ramach zatrudnienia:

 

1) przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu opisanego powyżej,

2) zapewnienie materiałów i środków niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dla  

   uczestników,

3) ewaluacja prowadzonych zajęć – przeprowadzenie i opracowanie badań wśród uczestników projektu,

4) udział w posiedzeniach zespołu specjalistów, opracowanie zaleceń do IPD oraz propozycji do ewentualnej modyfikacji

 

Czas i termin wykonania zadania:

a) od 01 kwietnia 2013 do 31.03.2014r. – wg. ustalonego harmonogramu zajęć

b) czas trwania zajęć – od 1 do 3 godzin

c) liczba warsztatów z danego zakresu – od 3 do 10

d) miejsce przeprowadzenia warsztatów:

- Ośrodek Wychowawczo – Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN w Częstochowie; Delegatura PZN w Częstochowie

 

Wymagania niezbędne:

-       w przypadku osoby niewidomej lub niedowidzącej, wymagana jest aktywność zawodowa

-       doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku,

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • list motywacyjny,
  • życiorys – curriculum vitae,
  • oferta cenowa- druk w załączeniu
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Delegatury Polskiego Związku Niewidomych w nieprzekraczalnym terminie 10. 06. 2013 roku - Częstochowa Al. Wolności 20 tel. 34 3605006; 3605534

    

z dopiskiem:  

Oferta cenowa- na przeprowadzenie zajęć

w ramach projektu

„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

 

 

 

Aplikacje, które wpłyną do PZN z opóźnieniem (decyduje data wpływu) lub niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

 

Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej PZN Okręg Śląski: www.pzn.slask.pl i stronie OWR PZN:

www.pzn-czestochowa.neostrada.pl

 

                                                                                                                                  ……………………………                                                                   …………………

 

Dane oferenta                                                                                Miejscowość, data

 

                                                       Dyrektor

                                                       Polskiego Związku Niewidomych  Okręg Śląski

                                                         ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

 

 

OFERTA CENOWA (WZÓR)

 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty zamieszczone na stronie internetowej, na przeprowadzenie warsztatu z zakresu ………………………………....

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

w ramach zadania finansowanego w ramach projektu pod nazwą   „ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”, realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z siedziba w Chorzowie, ul. Katowicka 77 Delegatura w Częstochowie i OWR PZN w Częstochowie Al. Wolnosci 20

 

 

oferuję wykonanie części zamówienia w cenie:

 

cena brutto PLN za godzinę……………………………………………………………

słownie……………………………………………………………………