„Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”
 

Okres finansowania 01. 04. 2014 – 31. 03. 2015

 

 

Dyrektor

Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

rozpoczyna procedurę zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

 i zaprasza do złożenia oferty cenowej  na  prowadzenie systematycznych zajęć
z następującego  zakresu tematycznego:

 

1. Coaching – prowadzenie indywidualnego wsparcia, polegającego na wypracowaniu ścieżki rozwoju osobistego, doskonaleniu umiejętności planowania własnego rozwoju i wzmacnianiu kompetencji osobistych związanych z realizacja tych celów, pomoc w opanowaniu umiejętności racjonalizowania działań oraz wzbudzania i podtrzymywania motywacji niezbędnej do prawidłowego, samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie

 

 

Które będą realizowane dzięki   dofinansowaniu otrzymanemu z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

w ramach zadania  pod tytułem
„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

 

Sposób zatrudnienia: umowa-zlecenie lub inna umowa cywilno – prawna

 

 

Liczba trenerów: 1 osoba

 

Zakres zleconych zadań w ramach zatrudnienia:

 

1) przeprowadzenie zajęć indywidualnych z zakresu opisanego powyżej,

2) opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju Osobistego dla uczestników zajęć

3) zapewnienie materiałów i środków niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dla  uczestników,

4) ewaluacja prowadzonych zajęć – przeprowadzenie badań wstępnych wśród uczestników projektu,

5) udział w posiedzeniach zespołu specjalistów, opracowanie zaleceń do IPD oraz propozycji do ewentualnej modyfikacji

 

Czas i termin wykonania zadania:

a) od 01 maja 2014 do 31 marca 2015r. – wg. ustalonego harmonogramu zajęć

b) czas trwania zajęć – od 1 do 2 godzin

c)  liczba warsztatów  z danego zakresu – 10

d) miejsce przeprowadzenia warsztatów:

- Ośrodek Wychowawczo – Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN w Częstochowie; Delegatura PZN w Częstochowie 

 

Wymagania niezbędne:

-       Kwalifikacje do prowadzenia formy wsparcia, potwierdzone stosownymi dokumentami

-       w przypadku osoby niewidomej lub niedowidzącej, wymagana jest  aktywność zawodowa

-       udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku,

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • list motywacyjny,
  • życiorys – curriculum vitae,
  • oferta cenowa- druk w załączeniu
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych do celów rekrutacji,

.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Delegatury Polskiego Związku Niewidomych w nieprzekraczalnym terminie 28. 04. 2014 roku - Częstochowa Al. Wolności 20 tel. 34 3605006; 3605534

     

 z dopiskiem:  

Oferta cenowa- na przeprowadzenie zajęć

 w ramach projektu

„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

 

 

 

Aplikacje, które wpłyną do PZN z opóźnieniem (decyduje data wpływu) lub niespełniające wymagań formalnych  nie będą rozpatrywane.

 

Wyniki  zapytania ofertowego  zostaną zamieszczone na stronie internetowej PZN Okręg Śląski: www.pzn.slask.pl i stronie OWR PZN:

www.pzn-czestochowa.idsl.pl

Statystyka


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 28680

Logowanielogo-pfron