Dyrektor

Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

rozpoczyna procedurę zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

 i zaprasza do złożenia oferty cenowej  na  prowadzenie systematycznych zajęć
z następujących  zakresów tematycznych:

 

1. Terapeuta z zakresu terapii ręki  –  zajęcia indywidualne z zakresu poprawy sprawności palców, dłoni, przedramienia, zmniejszenia napięć mięśniowych, uzyskania możliwości samodzielnego wykonywania precyzyjnych ruchów i samoobsługi. Warunkiem koniecznym jest ukończony I i II stopień kursu z zakresu terapii reki

 

2. Choreoterapeuta – zajęcia grupowe  z zakresu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu różnych technik tanecznych /m.in. taniec towarzyski, elementy tańca klasycznego i

nowoczesnego, zabawy i ćwiczenia rytmiczno-ruchowe; udoskonalenie koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej, świadomości własnego ciała i swobody ruchu /wykorzystanie m.in. metody W. Sherborne/; poznania i udoskonalenia własnych możliwości ruchowych; osiągnięcia poziomu wiedzy i umiejętności umożliwiających dbanie o zdrowie (wskazanie na prawidłową postawę, wydolność oddechową i sposoby kontroli); podniesienia sprawności ogólnej poprzez oddziaływanie na ćwiczących rytmem i melodią. Warunkiem koniecznym jest posiadanie ukończonego kursu/studiów podyplomowych z zakresu terapii tańcem

 

3. Terapeuta z zakresu sensomotoryki – zajęcia indywidualne mające na celu uzyskanie maksymalnej jak na warunki zdrowotne Beneficjenta integracji sensomotorycznej, umożliwiającej poczucie ciała w przestrzeni, lokalizację własnej osoby, trening możliwości ruchowych i spostrzegania własnych możliwości, polepszenie stabilizacji w osi środkowej ciała i równowagi. Warunkiem koniecznym jest ukończony kurs z zakresu sensomotoryki

 

Które będą realizowane dzięki   dofinansowaniu otrzymanemu z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

w ramach zadania  pod tytułem
„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

 

Sposób zatrudnienia: umowa-zlecenie

 

 

Liczba trenerów: maksymalnie 3 osoby

 

Zakres zleconych zadań w ramach zatrudnienia:

 

1) przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu opisanego powyżej,

2) zapewnienie materiałów i środków niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dla   uczestników,

3) ewaluacja prowadzonych zajęć – przeprowadzenie i opracowanie badań wśród uczestników projektu,

4) udział w posiedzeniach zespołu specjalistów, opracowanie zaleceń do IPD oraz propozycji do ewentualnej modyfikacji

 

Czas i termin wykonania zadania:

a) od 01 czerwca 2015 do 31.03.2016r. – wg. ustalonego harmonogramu zajęć

b) czas trwania zajęć – od 0,75 do 1,5 godzin

 

c)  liczba warsztatów  z danego zakresu – od 18 do 40

 

d) miejsce przeprowadzenia warsztatów:

 

- Ośrodek Wychowawczo – Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN w Częstochowie; Delegatura PZN w Częstochowie 

 

Wymagania niezbędne:

-       w przypadku osoby niewidomej lub niedowidzącej, wymagana jest  aktywność zawodowa

-       udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku,

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • list motywacyjny,
  • życiorys – curriculum vitae,
  • oferta cenowa- druk w załączeniu
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych do celów rekrutacji,

.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Delegatury Polskiego Związku Niewidomych w nieprzekraczalnym terminie  do 18. 05. 2015 roku - Częstochowa Al. Pokoju 13  tel. 570 889 001, 570 889 002 do godziny 15.30. Rozstrzygniecie zapytania ofertowego odbędzie się 19. 05. 2015 roku o  godzinie 9.00 w siedzibie delegatury. Oferenci, którzy zostaną wybrani do realizacji zadania zostaną powiadomieni o terminie podpisania umowy telefonicznie.

     

 z dopiskiem:  

Oferta cenowa- na przeprowadzenie zajęć

 w ramach projektu

„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

Aplikacje, które wpłyną do PZN z opóźnieniem (decyduje data wpływu) lub niespełniające wymagań formalnych  nie będą rozpatrywane.

 

Wyniki  zapytania ofertowego  zostaną zamieszczone na stronie internetowej PZN Okręg Śląski: www.pzn.slask.pl i stronie OWR PZN:

www.pzn-czestochowa.idsl.pl