Dyrektor

Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

rozpoczyna procedurę zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

 i zaprasza do złożenia oferty cenowej  na  prowadzenie systematycznych zajęć
z następującego  zakresu tematycznego:

 

1. Hipoterapia – jako forma rehabilitacji psycho - ruchowej, której zadaniem jest korygowanie postawy ciała; regulacja napięcia mięśniowego; doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu; stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego; zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych; rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych, zapewnienie kontaktu z przyrodą. W projekcie przeznaczona dla dzieci i młodzieży lub wyjątkowo dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Które będą realizowane dzięki   dofinansowaniu otrzymanemu z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

w ramach zadania  pod tytułem
„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

 

Sposób zatrudnienia: umowa-zlecenie

 

 

Liczba trenerów: maksymalnie 1 osoba

 

Zakres zleconych zadań w ramach zatrudnienia:

 

1) przeprowadzenie zajęć indywidualnych z zakresu opisanego powyżej,

2) zapewnienie warunków niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dla   uczestników,

3) ewaluacja prowadzonych zajęć – przeprowadzenie i opracowanie badań lub obserwacji wśród uczestników projektu,

4) udział w posiedzeniach zespołu specjalistów, opracowanie zaleceń do IPD oraz propozycji do ewentualnej modyfikacji

 

Czas i termin wykonania zadania:

a) od 01 lipca 2015 do 28.02.2016r. – wg. ustalonego harmonogramu zajęć

b) czas trwania zajęć – od 0,5 godziny

 

c)  liczba warsztatów  z danego zakresu – średnio 16

 

d) miejsce przeprowadzenia warsztatów:

 

- Ośrodek Wychowawczo – Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN w Częstochowie; Delegatura PZN w Częstochowie 

 

Wymagania niezbędne:

-       udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku,

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • list motywacyjny,
  • życiorys – curriculum vitae,
  • oferta cenowa- druk w załączeniu
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych do celów rekrutacji,

.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Delegatury Polskiego Związku Niewidomych w nieprzekraczalnym terminie  do 18. 06. 2015 roku - Częstochowa Al. Pokoju 13  tel. 570 889 001, 570 889 002 do godziny 15.30. Rozstrzygniecie zapytania ofertowego odbędzie się 19. 06. 2015 roku o  godzinie 9.00 w siedzibie delegatury. Oferenci, którzy zostaną wybrani do realizacji zadania zostaną powiadomieni o terminie podpisania umowy telefonicznie.

     

 z dopiskiem:  

Oferta cenowa- na przeprowadzenie zajęć

 w ramach projektu

„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

Aplikacje, które wpłyną do PZN z opóźnieniem (decyduje data wpływu) lub niespełniające wymagań formalnych  nie będą rozpatrywane.

 

Wyniki  zapytania ofertowego  zostaną zamieszczone na stronie internetowej PZN Okręg Śląski: www.pzn.slask.pl i stronie OWR PZN:

www.pzn-czestochowa.idsl.pl