„Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”


Okres finansowania 01. 04. 2014 – 31. 03. 2015

 

 

Dyrektor

Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

rozpoczyna procedurę zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

 i zaprasza do złożenia oferty cenowej  na  prowadzenie systematycznych zajęć
z następujących  zakresów tematycznych:

 

1. Pedagog – zajęcia grupowe z zakresu doskonalenia możliwości szkolnych, wyrównywania szans edukacyjnych poprzez zajęcia kompensacyjno – korekcyjne, określenie technik wspierających tempo uczenia się, ćwiczenie pamięci, poprawę koncentracji uwagi, rozwijanie myślenia twórczego i kreatywności oraz rozwijanie myślenia logicznego

 

2. Pedagog – terapeuta SI – diagnoza funkcjonowania osobniczego w zakresie różnych modalności zmysłowych oraz opracowanie i wdrożenie programu, którego celem jest doprowadzenie do równowagi i integracji bodźców napływających do organizmu z otoczenia, nauka właściwego spostrzegania świata oraz wartościowania i selekcji bodźców;

 

Które będą realizowane dzięki   dofinansowaniu otrzymanemu z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

w ramach zadania  pod tytułem
„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

 

Sposób zatrudnienia: umowa-zlecenie lub umowa o dzieło

 

 

Liczba trenerów: maksymalnie 3 osoby

 

Zakres zleconych zadań w ramach zatrudnienia:

 

1) przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu opisanego powyżej,

2) zapewnienie materiałów i środków niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dla   uczestników,

3) ewaluacja prowadzonych zajęć – przeprowadzenie i opracowanie badań wśród uczestników projektu,

4) udział w posiedzeniach zespołu specjalistów, opracowanie zaleceń do IPD oraz propozycji do ewentualnej modyfikacji

 

Czas i termin wykonania zadania:

a) od 01 kwietnia 2014 do 31.03.2015r. – wg. ustalonego harmonogramu zajęć

b) czas trwania zajęć – od 0,75 do 1,5 godzin

c)  liczba warsztatów  z danego zakresu – od 18 do 20

d) miejsce przeprowadzenia warsztatów:

- Ośrodek Wychowawczo – Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN w Częstochowie; Delegatura PZN w Częstochowie 

 

Wymagania niezbędne:

-       w przypadku osoby niewidomej lub niedowidzącej, wymagana jest  aktywność zawodowa

-       udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku,

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • oferta cenowa- druk w załączeniu
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych do celów rekrutacji,

.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Delegatury Polskiego Związku Niewidomych w nieprzekraczalnym terminie 07. 04. 2014 roku - Częstochowa Al. Wolności 20 tel. 34 3605006; 3605534

     

 z dopiskiem:  

Oferta cenowa- na przeprowadzenie zajęć

 w ramach projektu

„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

 

 

 

Aplikacje, które wpłyną do PZN z opóźnieniem (decyduje data wpływu) lub niespełniające wymagań formalnych  nie będą rozpatrywane.

 

Wyniki  zapytania ofertowego  zostaną zamieszczone na stronie internetowej PZN Okręg Śląski: www.pzn.slask.pl i stronie OWR PZN:

www.pzn-czestochowa.idsl.pl

 

 

Dyrektor

Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

wszczyna procedurę zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

i zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie systematycznych zajęć
z następujących zakresów tematycznych:

 

 1. Informatyk- szkolenie z zakresu obsługi komputera dla osób niewidomych i niedowidzących,
 2. Psychoterapeuta- przeprowadzenie zajęć grupowych z zakresu własnej samooceny, motywacji, aktywizacji oraz komunikacji społecznej
 3. Psychoterapeuta – przeprowadzenie indywidualnych sesji terapeutycznych i interwencyjnych wśród uczestników projektu
 4. Dogoterapeuta – prowadzenie sesji terapeutycznych z certyfikowanym psem dla beneficjentów projektu
 5. Instruktor czynności dnia codziennego – prowadzenie warsztatów z czynności dnia codziennego
 6. Rehabilitant ruchowy ze specjalnością „Osteopatia” – prowadzenie indywidualnych konsultacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną zgodnie ze wskazaniami lekarskimi
 7. Instruktor brajla – prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu nauki pisania i czytania pisma punktowego
 8. Logopeda – prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych po schorzeniach neurologicznych upośledzających aparat artykulacyjny oraz umiejętność nadawania i rozumienia mowy,
 9. Coach – przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa w zakresie budowania własnych kompetencji oraz rozwoju osobistego,
 10. Tyflopedagog – opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla Beneficjentów projektu; prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dostosowanej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących,

Więcej…

Statystyka


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 28113

Logowanielogo-pfron