Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z zajęć realizowanych w ramach projektu. 

Rehabilitacja widzenia

DSC_0018a

Zajęcia z informatykiem

DSC_0005a

Nauka brajla indywidualna

DSC_0023a

Zajęcia z tyflopedagogiem

DSC_0032a

Nauka brajla grupowa

CAM00409a

Psychoterapia grupowa

DSC_0035a


                                                              

 

 

„Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”

 

 

PROTOKÓŁ NR 4 z dnia 29.08. 2013r.

 

Dotyczący wyboru oferty, dotyczącej prowadzenia warsztatów, realizowanych w ramach projektu pn. „Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego” realizowanych przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura w Częstochowie w ramach Konkursu 11 PFRON

Komisja ds. wyboru oferty w składzie:

 1. a)Barbara Łukasik – Kierownik Delegatury PZN w Częstochowie – Przewodniczący
 2. b)Iwona Bołtuć – koordynator projektu – członek
 3. c)Ilona Juszczyk – tyflopedagog – członek
 4. d)Magdalena Perczak – Asystent osoby Niepełnosprawnej – sekretarz

postanawia co następuje:

 

 1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej PZN oraz w siedzibie PZN na tablicy ogłoszeń. Nie było ono jednak zapytaniem ofertowym w myśl ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Złożono 1 ofertę opisaną poniżej.

 

Lp.

Stanowisko

Nazwisko i imię

Kwalifikacje

1

Logopeda

Tomczuk Ewa

Posiada

 

 

Komisja wybrała kandydaturę zgłoszonej osoby, która spełnia wszystkie kwalifikacje do realizacji zadań w projekcie „Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego” do realizacji wskazanych zadań.

 

Podpisy członków komisji:

 

1. Barbara Łukasik ………………………………………………..

2. Iwona Bołtuć ……………………………………………………

3. Ilona Juszczyk ………………………………………………….

4. Magdalena Perczak ……………………………………………

 

 

UWAGA!

Nowe godziny otwarcia biblioteki:

wtorek 1000 - 1130

czwartek 1330 - 1500

 

 

Biblioterapia:

grupa dzieci - poniedziałek 1500 - 1630

grupa dorosłych - wtorek 1130 - 1300

grupa młodzieży - czwartek 1500- 1630

Zapraszamy do wypożyczania!

 

Dyrektor

Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

wszczyna procedurę zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

i zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie systematycznych zajęć
z następujących zakresów tematycznych:

 

 1. Informatyk- szkolenie z zakresu obsługi komputera dla osób niewidomych i niedowidzących,

 

Które będą realizowane dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach zadania pod tytułem
„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

 

Sposób zatrudnienia: umowa-zlecenie lub umowa o dzieło

 

 

Liczba trenerów: maksymalnie 1 osoba

 

Zakres zleconych zadań w ramach zatrudnienia:

 

1) przeprowadzenie zajęć indywidualnych z zakresu opisanego powyżej,

2) zapewnienie materiałów i środków niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dla  

   uczestników,

3) ewaluacja prowadzonych zajęć – przeprowadzenie i opracowanie badań wśród uczestników projektu,

4) udział w posiedzeniach zespołu specjalistów, opracowanie zaleceń do IPD oraz propozycji do ewentualnej modyfikacji

 

Czas i termin wykonania zadania:

a) od 01 lipca 2013 do 31.03.2014r. – wg. ustalonego harmonogramu zajęć

b) czas trwania zajęć – od 1 do 3 godzin

c) liczba warsztatów z danego zakresu – od 9 do 10

d) miejsce przeprowadzenia warsztatów:

- Ośrodek Wychowawczo – Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN w Częstochowie; Delegatura PZN w Częstochowie

 

Wymagania niezbędne:

-       w przypadku osoby niewidomej lub niedowidzącej, wymagana jest aktywność zawodowa

-       doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku,

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • oferta cenowa- druk w załączeniu
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Delegatury Polskiego Związku Niewidomych w nieprzekraczalnym terminie 29. 06. 2013 roku - Częstochowa Al. Wolności 20 tel. 34 3605006; 3605534

    

z dopiskiem:  

Oferta cenowa- na przeprowadzenie zajęć

w ramach projektu

„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

 

 

 

Aplikacje, które wpłyną do PZN z opóźnieniem (decyduje data wpływu) lub niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

 

Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej PZN Okręg Śląski: www.pzn.slask.pl i stronie OWR PZN:

www.pzn-czestochowa.neostrada.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  ……………………………                                                                   …………………

 

Dane oferenta                                                                                Miejscowość, data

 

                                                       Dyrektor

                                                       Polskiego Związku Niewidomych  Okręg Śląski

                                                        ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

 

 

OFERTA CENOWA (WZÓR)

 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty zamieszczone na stronie internetowej, na przeprowadzenie warsztatu z zakresu ………………………………....

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

w ramach zadania finansowanego w ramach projektu pod nazwą   „ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”, realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z siedziba w Chorzowie, ul. Katowicka 77 Delegatura w Częstochowie i OWR PZN w Częstochowie Al. Wolnosci 20

 

 

oferuję wykonanie części zamówienia w cenie:

 

cena brutto PLN za godzinę……………………………………………………………

słownie……………………………………………………………………


                                                              

 

 

„Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”

 

 

PROTOKÓŁ NR 3 z dnia 10.06. 2013r.

 

Dotyczący wyboru oferty, dotyczącej prowadzenia warsztatów, realizowanych w ramach projektu pn. „Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego” realizowanych przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura w Częstochowie w ramach Konkursu 11 PFRON

Komisja ds. wyboru oferty w składzie:

 1. a)Barbara Łukasik – Kierownik Delegatury PZN w Częstochowie – Przewodniczący
 2. b)Iwona Bołtuć – koordynator projektu – członek
 3. c)Ilona Juszczyk – tyflopedagog – członek
 4. d)Ewa Kułanowska – sekretarz

postanawia co następuje:

 

 1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej PZN oraz w siedzibie PZN na tablicy ogłoszeń. Nie było ono jednak zapytaniem ofertowym w myśl ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Złożono 3 oferty opisane poniżej.

 

Lp.

Stanowisko

Nazwisko i imię

Kwalifikacje

1

Biblioterapeuta

Olejnik Grażyna

Posiada

2

Pedagog – rehabilitant na basenie

Nasińska Maria

Posiada

3

Rehabilitant widzenia

Marta Żak

Posiada

 

 

Komisja wybrała wszystkie osoby, które zgłosiły swoją kandydaturę do realizacji zadań w projekcie „Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego” do realizacji wskazanych zadań.

 

Podpisy członków komisji:

 

1. Barbara Łukasik ………………………………………………..

2. Iwona Bołtuć ……………………………………………………

3. Ilona Juszczyk ………………………………………………….

4. Ewa Kułanowska ……………………………………………….

 

 

Więcej artykułów…

Statystyka


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 28115

Logowanielogo-pfron